Regulamin konkursu “Mitologia Stosowana – pytania i odpowiedzi”

Regulamin konkursu „Mitologia Stosowana – pytania i odpowiedzi”

Konkurs pod nazwą „Mitologia Stosowana” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez spółkę NutroPharma sp. z o. o. z siedzibą w Lesznowoli, ul. Jedności 10A, 05–506 Lesznowola, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem: 0000030005, numer NIP: 5210087234, REGON: 00204380600000, kapitał zakładowy: 53 600,00 zł, (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:

§1

Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od godziny 20.00 w dniu 14.10.2020 r. do 08.11.2020 r do godziny 23:59.
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony: www.janinadaily.com
 3. Konkurs ma na celu promocję czytelnictwa i nauki i jest konkursem z dziedziny promocji czytelnictwa.  
 4. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli Organizatora.
 5. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2                                                                                                                                         Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na blogu: www.janinadaily.com w dniu  13.10.2020r. 
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

– Odpowiedzieć prawidłowo na 1 z 8 pytań umieszczonych na grafikach konkursowych na stronie www.janinadaily.com 

– Prawidłowe i kreatywne odpowiedzi należy opublikować wraz wybraną grafiką do 8.11.2020r. do godziny 23:59 oraz oznaczyć hasztagiem: #mitologiastosowana #nutropharma #janinadaily i nieobligatoryjnie oznaczyć Partnera akcji: @janinadaily 

– Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak nagrodzony może zostać tylko raz. 

 1. Przesłanie wiadomości mailowej pod podany adres dokumentacji, jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Przesłany mail nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia maila z konkursu niespełniających tych wymogów.
 3. Nagrody (50 równorzędne nagrody) zostaną przyznane przez Organizatora 50 osobom, które spełnią warunki konkursu oraz według niego prześlą najciekawsze, najbardziej kreatywne odpowiedzi.
 4. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie ogłoszona we wpisie konkursowym na blogu: www.janinadaily.com 
 5. Osoba nagrodzona zobowiązana jest zgłosić się mailowo na adres: konkurs@mitologiastosowana.pl w celu odebrania nagrody. 

§3                                                                                                                                                    Nagrody

 1. W Konkursie przyznawane jest 50 nagród: zwycięzcy otrzymają przypinki z foką, torbę Eko akcji Mitologia Stosowana.pl oraz kilka, pysznych niespodzianek przygotowanych przez Organizatora.
 2. Nagrody trafią do zwycięzców do 06.12.2020r.
 3. Wartość pojedynczej nagrody wynosi 55,99 zł/szt. – w związku z czym, zgodnie z prawem nagrody nie podlegają opodatkowaniu.
 4. Nagród nie można wymieniać na inne nagrody
 5. W razie problemów otrzymaniem nagrody należy zgłosić się pod adres konkurs@mitologiastosowana.pl 
 6. W celu odebrania nagrody, Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: konkurs@mitologiastosowana.pl 
 7. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionego zwycięzcy Konkursu w terminie 5 roboczych dni od ogłoszenia wyników, nagroda nie zostaje przyznana.

§4                                                                                                                                       Przetwarzanie danych osobowych                                                                    

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody. 
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu: spółka NutroPharma sp. z.o.o. 
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w spółka NutroPharma sp. z.o.o. możliwy jest pod adresem email: iod@nutropharma.pl 
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

§5                                                                                                                                              Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora drogą mailową na adres: konkurs@mitologiastosowana.pl
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.

§6                                                                                                                             Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).