Regulamin konkursu „7 urodziny Bloga Janiny – quiz”

Konkurs pod nazwą „7 urodziny bloga Janiny-quiz” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez firmę Plague Krzysztof Jańczak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bocznej 15/16, 50-502, NIP 9151777406 (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od godziny 19.00 w dniu 06.12.2021 r. do 13.12.2021 r do godziny 23:59.
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem profilu o nazwie „Janina Daily” (@janinadaily) w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 3. Konkurs ma na celu promocję edukacji i czytelnictwa i jest konkursem z dziedziny kultury i nauki.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Instagram/Facebook w ramach konkursu powierzane są organizatorowi, a nie serwisowi Instagram/Facebook. Osoby biorące udział w konkursie zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z konkursem.
 5. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli Organizatora.
 6. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2
Zasady i przebieg konkursu

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia 06.12.2021 r. do 13.12.2021 do godziny 23:59 r. spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Wykonać zadanie konkursowe polegające na rozwiązaniu QUIZU zawierającego zestaw 30 pytań z odpowiedziami a, b, c, d do wyboru (zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”),
 3. Aby dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwanego dalej „Zgłoszeniem”) za pośrednictwem strony internetowej http://www.janinadaily.com/, poprzez wykonanie Zadania Konkursowego
 4. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik ma obowiązek zapoznania się̨ za zasadami Konkursu i regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 5. By otrzymać nagrodę Uczestnik musi udzielić poprawnych odpowiedzi na min. 80% pytań (24 poprawne odpowiedzi).
 6. Termin dokonywania Zgłoszeń́ mija o godz. 23:59:59 w dniu 13.12.2021 r. lub z chwilą wyczerpania nagród.
 7. Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w Konkursie i wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.
 8. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu.

§3
NAGRODY W KONKURSIE

1. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody (zwane dalej „Nagrodami”):

250 nagród każda w postaci kodu umożliwającego miesięczną, darmową prenumeratę miesięcznika Wysokie Obcasy. Link do wykorzystania kodu: https://prenumerata.wyborcza.pl/lp/0,182091,27800061.html o jednostkowej wartości 19 zł (słownie: dziewiętnaście złotych) brutto (zwane dalej łącznie „Nagrodami”).

Kody są ważne do 16.12.2021 roku.

 1. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców drogą mailową najpóźniej do 13 grudnia 2021.
 2. Nagrody nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. Zwycięzcy Konkursu zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.

§4
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu: Plague Krzysztof Jańczak
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Plague Krzysztof Jańczak możliwy jest pod adresem email: monika@plague.pl
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

§5
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora drogą mailową na adres: janina@janinadaily.com
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).