Regulamin konkursu „7 urodziny Bloga Janiny”

Konkurs pod nazwą „7 urodziny bloga Janiny” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez firmę Plague Krzysztof Jańczak z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bocznej 15/16, 50-502, NIP 9151777406 (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:

§1
Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od godziny 19.00 w dniu 06.12.2021 r. do 13.12.2021 r. do godziny 23:59.
 2. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem profilu o nazwie „Janina Daily” (@janinadaily) w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 3. Konkurs ma na celu promocję edukacji i czytelnictwa i jest konkursem z dziedziny kultury i nauki.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram/Facebook ani z nim związany. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników serwisu Instagram/Facebook w ramach konkursu powierzane są organizatorowi, a nie serwisowi Instagram/Facebook. Osoby biorące udział w konkursie zwalniają serwis Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności, która może być związana z konkursem.
 5. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa, w skład której wchodzi dwoje przedstawicieli Organizatora.
 6. Udział konkursie równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez organizatora w zakresie wskazanym w regulaminie.
 7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

§2
Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem profilu o nazwie „Janina Daily” (@janinadaily) w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy dodać kreatywny komentarz pod postem konkursowym odpowiadający na pytanie konkursowe.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak nagrodzony może zostać tylko raz.
 4. Opublikowanie komentarza, o której mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 5. Umieszczony wpis nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać regulaminu serwisu Instagram/Facebook, praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa, dóbr osobistych osób trzecich ani zasad współżycia społecznego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów niespełniających tych wymogów.
 6. Nagrody (100 równorzędnych nagród) zostaną przyznane przez Organizatora 20 osobą, które spełnią warunki konkursu oraz według niego opublikują najciekawsze, najbardziej kreatywne komentarze.
 7. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie ogłoszona na profilu @janinadaily na Instagramie i Facebooku w dniu 16.12.2021 r.
 8. Osoba nagrodzona zobowiązana jest zgłosić się mailowo na adres: rejestracja@janinadaily.com w celu odebrania nagrody.

§3
Nagrody

 1. W Konkursie przyznawana są równorzędne nagrody rzeczowe: zwycięzcy otrzymają gadżety od marki Brita, Grupy Wydawniczej FOKSAL, MyszoJeleń, Pinswear oraz drobne upominki.
 2. Nagroda zostanie wysłana do zwycięzców kurierem najpóźniej do końca grudnia 2021.
 3. Nagrody nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny.
 4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
 5. W przypadku niezgłoszenia się wyłonionego zwycięzcy Konkursu w terminie 5 roboczych dni od ogłoszenia wyników, nagroda nie zostaje przyznana.

§4
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu oraz wydania przyznanej nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator konkursu: Plague Krzysztof Jańczak
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Plague Krzysztof Jańczak możliwy jest pod adresem email: monika@plague.pl
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

§5
Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora drogą mailową na adres: janina@janinadaily.com
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje.

§6
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).