Regulamin konkursu #czytJanka

Regulamin konkursu: #przeczytJanka

Definicje:

 1. Organizator – Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 48, NIP 525-12-20-747, REGON 011982807, kapitał zakładowy 5.228.678,40 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037625.
 2. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która w terminie i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie weźmie udział w konkursie. Uczestnikami nie mogą zostać pracownicy Organizatora lub inne osoby, które na zlecenie Organizatora brały udział w przygotowaniu konkursu, ani ich krewni i powinowaci do pierwszego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa.
 3. Komisja konkursowa – komisja złożona z przedstawicieli wskazanych przez Organizatora, która dokona oceny odpowiedzi nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie konkursowe.
 4. Zadanie konkursowe – zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na następujących profilach:

https://www.facebook.com/wydawnictwo.wab/?ref=br_rs

Należy nagrać wideo o dowolnej długości, na którym uczestnik czyta, śpiewa lub melorecytuje fragment książki „Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla” Janiny Bąk. Fragment musi pochodzić z rozdziału „Na urodziny lepiej kupić czekoladki czy kokainę?” (strony 184 -198) i mieć długość minimum jednego paragrafu.

 1. Nagrody – 15 osób otrzyma po 1 egzemplarzu autorskiej koszulki nawiązującej stylistyką do okładki książki „Statystycznie rzecz biorąc”

II Zasady konkursu

 1. Konkurs odbywa się od dnia 9.06.2020 do 15.06.2020. W celu wzięcia udziału w konkursie należy do dnia 15.06.2020 (do godziny 23:59) wykonać zadanie konkursowe i wysłać plik z wideo lub link do pliku na adres: konkurs@janinadaily.com
 2. Jeden Uczestnik może wysłać jedno wideo, to jest jedną odpowiedź na Zadanie konkursowe. W razie otrzymania od jednego Uczestnika większej liczby odpowiedzi, Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko odpowiedź nadesłaną jako pierwszą.
 3. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, że Uczestnik bierze udział w konkursie z użyciem różnych tożsamości, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w wysłaniu zadania konkursowego wynikającym z nieprawidłowości w działaniu: usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, poczty elektronicznej, komputera Uczestnika.
 5. Wysyłając odpowiedź na Zadanie konkursowe, Uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw majątkowych do utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).
 6. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji:
 7. Utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, cyfrową,
 8. Wprowadzania do pamięci komputera,
 9. Publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym poprzez udostępnianie w Internecie, w szczególności na stronie internetowej www.janinadaily.com oraz na portalach Facebook, Instagram, Linkedin i Twitter
 10. Rozpowszechniania w zmienionej lub przerobionej formie w tym w połączeniu z utworami innych uczestników na potrzeby informowania o konkursie i o stronie internetowej www.janinadaily.com oraz ich promocji na polach eksploatacji określonych w pkt 6 lit. a) – d).
 11. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie na profilu FB Janina Daily i stronie www.janinadaily.com swojego imienia i nazwiska, celem poinformowania o wygranej, w przypadku gdy znajdzie się wśród nagrodzonych autorów.
 12. Odpowiedzi konkursowe muszą w całości stanowić oryginalną twórczość autora pracy, nie mogą stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Wyjątkiem jest wykorzystanie fragmentów ścieżek dźwiękowych innych twórców, o ile to wykorzystanie nie narusza ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). Odpowiedzi nie mogą być obciążone prawami na rzecz osób trzecich. Uczestnikowi musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych do odpowiedzi. W konkursie nie mogą brać udziału odpowiedzi, które zostały wprowadzone do obrotu, w tym opublikowane, w jakimkolwiek z mediów, bez względu na terytorium. Uczestnik, który prześle odpowiedź, której publikacja przez Organizatora w jakikolwiek sposób naruszy prawo, prawa lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Jeżeli takie roszczenia zostaną zaspokojone przez Organizatora, Uczestnik będzie zobowiązany do naprawienia Organizatorowi wszelkich szkód poniesionych z tego tytułu. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku stwierdzenia, że zamieszczone wideo było uprzednio wprowadzone do obrotu/opublikowane.

III Przyznanie i doręczenie nagród

 1. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych odpowiedzi. Następnie wybierze 15 zgłoszeń, które uzna za najciekawsze lub najbardziej oryginalne.
 2. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 22.06.2020 na profilu Janina Daily i stronie www.janinadaily.com ).
 3. Uczestnicy będą zobowiązani do kontaktu z Organizatorem przez adres e-mail konkurs@janinadaily.com
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na inną lub jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników z tytułu organizowanego konkursu, powinny być składane Organizatorowi w formie e-mailowej na adres biuro@gwfoksal.pl przez cały czas trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od publikacji wyników konkursu.
 2. Organizator, w terminie 30 dni od doręczenia mu reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku.
 3. Decyzja Organizatora w zakresie rozpatrzenia reklamacji kończy postępowanie reklamacyjne.
 4. Postanowienia końcowe
 5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.janinadaily.com Każdy Uczestnik ma prawo zapoznania się z treścią regulaminu.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator tj. Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
 7. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez adres e-mail biuro@gwfoksal.pl lub pisemnie na adres Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa.
 8. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@gwfoksal.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 9. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Konkursu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora
 10. Dane osobowe Uczestników przekazane w formularzu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz przez okres potrzebny do obsługi i rozpatrzenia reklamacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestników będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Organizatora – podstawą prawną jest realizacja umowy, której stroną jest podmiot danych (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych 2016/679 – RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora tj. umożliwienie ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 11. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z wykonywaniem umowy takie jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, operatorzy pocztowi i kurierzy.
 12. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 13. Przysługuje Uczestnikowi także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Uczestnikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów związaną z realizacją Konkursu.
 15. Dane osobowe Uczestników nie będą podlegały profilowaniu.

Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Konkursu.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty ich opublikowania na stronie www.janinadaily.com Zmiany regulaminu nie dotyczą tekstów nadesłanych Organizatorowi w odpowiedzi na Zadanie konkursowe przed datą zmiany regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w szczególności art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 9.06.2020 r.

— Organizator